קול קורא לתמיכה בתוכניות מצויינות בנגב לשנת הלימודים תשפ"ד 2023-2

הרשות לפיתוח הנגב מפרסמת בזאת קול קורא ל הגשת בקשות לתמיכה בהפעלת ת וכניות
מצוינות בנגב, כהגדרתו בחוק הרשות לפיתוח הנגב, התש נ"ב – 1991 (להלן: "התוכנית "),
הכל כמפורט במסמכי הקול הקורא ובנספחיו (להלן יחד: "הקול הקורא").

עקב המצב הביטחוני ולתקופה עד ליום 16.11.23 (מועד הגשת הבקשות) ניתן יהיה להגיש את הבקשות בקולות קוראים:

מס' 03/2023- לתמיכה בתוכניות מצויינות בנגב לשנת הלימודים תשפ"ד (2023-2024)

מס' 04/2023 – לתמיכה בתוכנית "נגב סל" לרשויות מקומיות בנגב  לשנת הלימודים תשפ"ד (2023-2024)

 

באמצעות דואר אלקטרוני על ידי סריקת הבקשה בשלמותה וצרופה להודעת המייל.

את הבקשה יש להגיש למייל: rinat@negev.co.il    בסמוך לאחר הגשת הבקשה יש לוודא את קבלת המיל עם רינת בטלפון 08-6705104.

ההגשה באחריות המגישים בלבד.

  • מובהר כי הגשה באופן זה תתאפשר לקולות הקוראים שבכותרת בלבד.
  • כמו כן ניתן להגיש ידנית בתאום מראש.

איך אפשר לעזור לך?

תודה על פניתכם!
שינוי גודל גופנים
ניגודיות