קול קורא לתמיכה באירועי תרבות, אמנות וספורט רבי משתתפים בנגב בשנת – 2020

הרשות מאפשרת לכל אותן רשויות שטרם הגישו את הבקשות לקול קורא אירועים 2020 , להגיש עד לא יאוחר מהשעה 15:00 נכון להיום 19.01.2020, לידי רינת הררי.

הארכת הגשת הבקשות לקול קורא עד ליום 19.1.2020 בשעה 12:00.

ניתנות בזאת תשובות והבהרות בנוגע לקול הקורא הנ"ל.

הרשות לפיתוח הנגב מודיעה על כוונתה לתמוך תקציבית בקיום אירועי תרבות משמעותיים ורבי משתתפים בנגב מתוך מטרה לעודד את חיי התרבות המקומיים ברשויות המקומיות בנגב והגדלת החשיפה לנגב באמצעות משיכת מבקרים לאירועים אלה.
הרשות תקצה תקציב לאירועים על פי הכללים והדרישות שיפורטו בהרחבה במסגרת קול קורא זה.

על רשויות מקומיות המעוניינות בקבלת תמיכה תקציבית באירועים המתוכננים, להגיש בקשה כמפורט בקול קורא זה.

  • הבקשות לתמיכה המלאות, על צרופותיהן ונספחיהן, יוגשו ידנית לרשות לא יאוחר מיום ראשון 19.1.2020 בשעה 12:00 על גבי הטפסים המיועדים למטרה זו, המצורפים להלן.
  • שאלות בנוגע לקול הקורא יש להפנות בכתב בלבד בצירוף פרטי הפונה לגב' רינת הררי בפרטי ההתקשרות המפורטים בסעיף ט' להלן לא יאוחר מיום 26.12.2019 בשעה 15:00 .שאלות שיגיעו לאחר מועד זה לא ייענו.

איך אפשר לעזור לך?

תודה על פניתכם!
שינוי גודל גופנים
ניגודיות