מכרז פומבי מס' 03/2021 – עידוד הכדורסל בקרב ילדים ונוער במרחב הנגב

הרשות לפיתוח הנגב מזמינה בזאת להגיש הצעות להתקשרות בעניין מכרז מס' 03/2021 לניהול פרויקט הכדור סל בקרב ילדים  ונוער במרחב הנגב.
ניתן לפנות בשאלות הבהרה עד ליום 08.06.2021 בשעה 12:00.

    איך אפשר לעזור לך?

    תודה על פניתכם!