מתן שירותי יח"צ, ייעוץ תקשורת ודוברות לרשות לפיתוח הנגב 06.18

הרשות לפיתוח הנגב
מכרז פומבי מס' 06/2018
בנושא
מתן שירותי יח"צ, ייעוץ תקשורת ודוברות
לרשות לפיתוח הנגב

תהליך שאלות הבהרה עד יום 20/11/18 בשעה 12:00
הגשת הצעות עד יום 28/11/18 בשעה 12:00

נציגת הרשות, אליו יש להפנות את כל שאלות ההבהרה בהקשר למכרז זה היא הילה מלול כתובת דוא"ל hila@negev.co.il כל הפניות ייעשו בכתב בלבד וייענו בכתב בלבד.
באחריות המציע לוודא כי השאלות נתקבלו על ידי נציג הרשות בטלפון 08-6705112

תשובות ההבהרה, אשר ירוכזו במסמך כתוב, תתפרסמנה באתר הרשות עד ליום 25.11.2018 בשעה 14:00 .

איך אפשר לעזור לך?

תודה על פניתכם!
שינוי גודל גופנים
ניגודיות