מכרז פומבי מס' 02/2020 בנושא מכרז מסגרת- למתן שירותי ייעוץ אסטרטגי

הרשות לפיתוח הנגב להלן: "הרשות" מזמינה בזאת הצעות להתקשרות בעניין מתן שירותי ייעוץ אסטרטגי לרשות לפיתוח הנגב.

שליחת שאלות הבהרה עד יום 26.7.2020 בשעה 12:00
פרסום תשובות לשאלות עד ליום 29.7.2020 בשעה 15:00
הגשת הצעות עד ליום 09.08.2020 בשעה 15:00

    איך אפשר לעזור לך?

    תודה על פניתכם!