מכרז פומבי מס' 2020/01 בנושא מתן שירותי מחשוב

הרשות לפיתוח הנגב להלן: ("הרשות") מזמינה בזאת הצעות למתן שירותי מחשוב לרשות לפיתוח הנגב.

ניתן יהיה לפנות בשאלות עד ליום 07.05.2020 בשעה 13:00
תשובות ההבהרה, אשר ירוכזו במסמך כתוב, תתפרסמנה באתר הרשות עד ליום  11.05.2020 בשעה .15:00

הגשת הצעות עד ליום 17.05.2020 בשעה 13:00

    איך אפשר לעזור לך?

    תודה על פניתכם!