מכרז פומבי מס' 2019/09 בנושא שירותי בקרה ומעקב אחר פרויקטים לרשות לפיתוח הנגב

  • נציג הרשות, אליו יש להפנות את כל שאלות ההבהרה בהקשר למכרז זה היא גב' הילה מלול כתובת דוא"ל hila@negev.co.il כל הפניות ייעשו בכתב בלבד וייענו בכתב בלבד. באחריות המציע לוודא כי השאלות
    נתקבלו על ידי נציג הרשות בטלפון 08-6705112
  • ניתן יהיה לפנות בשאלות עד ליום שני 16.12.2019 בשעה 15:00.
  • תשובות ההבהרה, אשר ירוכזו במסמך כתוב, תתפרסמנה באתר הרשות עד ליום חמישי 19.12.2019 בשעה 13:00

את המעטפה יש למסור במסירה אישית לתיבת המכרזים במשרדי הרשות לפיתוח הנגב, בכתובת שדרות רגר 22 בניין בית הנשיאים קומה 3 באר שבע, לא יאוחר מיום רביעי 25.12.2019 בשעה 15:00

איך אפשר לעזור לך?

תודה על פניתכם!
שינוי גודל גופנים
ניגודיות