מכרז מס 05.2018 למתן שירותי תחזוקת אתרים תוכן וניהול מדיה

הרשות לפיתוח הנגב
מכרז פומבי מס' 05/2018 בנושא
מתן שירותי תחזוקת אתרים, תוכן וניהול מדיה  

נציגת הרשות, אליו יש להפנות את כל שאלות ההבהרה בהקשר למכרז זה היא זימרת
דדיה כתובת דוא"ל hila@negev.co.il כל הפניות ייעשו בכתב בלבד וייענו בכתב
בלבד. באחריות המציע לוודא כי השאלות נתקבלו על ידי נציג הרשות
בטלפון 08-6705103 .
ניתן יהיה לפנות בשאלות עד ליום 03/07/18 שעה 12:00
תשובות ההבהרה, אשר ירוכזו במסמך כתוב, תתפרסמנה באתר הרשות עד ליום 08/07/18 בשעה 15:00

מועדים :
תהליך שאלות הבהרה עד יום 03/07/18 בשעה 12:00
הגשת הצעות עד יום 12/07/18 בשעה 13:00

איך אפשר לעזור לך?

תודה על פניתכם!
שינוי גודל גופנים
ניגודיות