מכרז מס' 01/2022 – ניהול פרויקט עידוד הכדורסל בקרב ילדים ונוער במרחב הנגב

הרשות לפיתוח הנגב (להלן: "הרשות") מזמינה בזאת הצעות להתקשרות בעניין ניהול פרויקט עידוד הכדורסל בקרב ילדים ונוער במרחב הנגב.

עד ליום 27.06.2022 בשעה 15:00.

ניתן לפנות בשאלות הבהרה עד ליום 06.06.2022 בשעה 12:00.

    איך אפשר לעזור לך?

    תודה על פניתכם!