The_New_Negev

פניות הציבור

 

הרשות לפיתוח הנגב אחראית על ייזום ותכנון הפיתוח הכלכלי והחברתי בנגב ועידודו, וכן פועלת למען הגברת ההתיישבות של עסקים ויחידים בנגב.
יחידת פניות הציבור מרכזת את הטיפול בפניות, והצעות במגוון נושאים בהם עוסקת הרשות לפיתוח בנגב.
ניתן לפנות אלינו באמצעים הבאים:

דוא"ל yossiec@neto.net.il

יוסי כהן רו"ח
                                                                         ממונה על פניות הציבור, מבקר פנים

 

טופס למשלוח פנייה
Sending