הודעה בדבר כוונה להתקשר בפטור ממכרז

*מטעמי נוחות המודעה מנוסחת בלשון זכר, אולם פונה לשני המינים.

לצפייה בטופס >> לחץ כאן

ניתן לפנות בשאלות או השגות בקשר להודעה זו למשרדי הרשות לפיתוח הנגב תוך 14 ימי עבודה החל מיום פרסום הודעה זו, באמצעות דוא"ל florin@negev.co.il