מכרז פומבי מס' 17/11 – מתן שירותי סיוע, ליווי ותמיכה במשפחות אבלות

שאלות הבהרה – ניתן יהיה לפנות בשאלות עד ליום חמישי 16/11/2017 בשעה 12:00, נציג הרשות, אליו יש להפנות את כל שאלות ההבהרה בהקשר למכרז זה היא הגב' אורלי גבאי כתובת דוא"ל office@negev.co.il כל הפניות ייעשו בכתב בלבד וייענו בכתב בלבד. באחריות המציע לוודא כי השאלות נתקבלו על ידי נציג הרשות בטלפון  08-6705105.

הגשת ההצעה – את המעטפה יש למסור במסירה אישית לגב' אורלי גבאי במשרדי הרשות לפיתוח הנגב, בכתובת שדרות רגר 22 בניין בית הנשיאים קומה 3 באר שבע, לא יאוחר מיום 27/11/2017 בשעה 12:00.

 

לצפייה במסמכי המכרז המלאים >> לחץ כאן

לצפייה במסמך שאלות ותשובות >> לחץ כאן