מכרז פומבי מס' 13/17 – מרכז פרויקטים חברתיים-חינוכיים

שאלות הבהרה – ניתן יהיה לפנות בשאלות עד ליום רביעי 15/11/2017 בשעה 12:00,נציג הרשות, אליו יש להפנות את כל שאלות ההבהרה בהקשר למכרז זה היא הגב' אורלי גבאי כתובת דוא"ל office@negev.co.il כל הפניות ייעשו בכתב בלבד וייענו בכתב בלבד. באחריות המציע לוודא כי השאלות נתקבלו על ידי נציג הרשות בטלפון  08-6705105.

הגשת ההצעה – את המעטפה יש למסור במסירה אישית לגב' אורלי גבאי במשרדי הרשות לפיתוח הנגב, בכתובת שדרות רגר 22 בניין בית הנשיאים קומה 3 באר שבע, לא יאוחר מיום ראשון 26/11/2017 בשעה 12:00.

לצפייה במסמכי המכרז המלאים >> לחץ כאן

לצפייה במסמך שאלות ותשובות >> לחץ כאן