מכרז פומבי מס' 04/2019- למתן שירותי איסוף, טיוב ואינטגרציה למידע.

לפרטים נוספים ניתן לפנות במייל להילה מלול hila@negev.co.il

ניתן יהיה לפנות בשאלות עד ליום 07.03.19 שעה 13:00

תשובות ההבהרה, אשר ירוכזו במסמך כתוב, תתפרסמנה באתר הרשות עד ליום 12.03.19 בשעה 15:00

לפרטי המכרז המלאים –> לחץ כאן