מכרז מס' 05/2019 – מכרז מסגרת למתן שירותי הפקת אירועים

*מטעמי נוחות המודעה מנוסחת בלשון זכר, אולם פונה לשני המינים.

לצפייה במסמכי המכרז המלאים >> לחץ כאן

למפרט המלא לשאלות תשובות –> לחץ כאן ל

פרטים נוספים ניתן לפנות במייל להילה מלול hila@negev.co.il ניתן יהיה להגיש את ההצעות 20.8.2019 בשעה 12:00

נספח ערבות השתתפות>> לחץ כאן נ

ספח ערבות ביצוע>> לחץ כאן

נספח אישור רוח>> לחץ כאן

נספח ח>> לחץ כאן