הודעה על פטור ממכרז – מיזם קולנוע בנגב

הודעה על פטור ממכרז

עפ"י תקנה 3 (30) לתקנות חובת מכרזים

ועדת המכרזים של הרשות לפיתוח הנגב החליטה בישיבתה מיום 09/05/17 ליתן פטור להתקשרות עם מכללת ספיר, מדובר במיזם משותף- לצורך קידום מיזם קולנוע בנגב לקידום ומשיכת צעירים ליצור בנגב.

 

כל הסבור שיש באפשרותו ליתן את השירות האמור, יפנה בכתב לרשות במייל: rinat@negev.co.il

תוך 10 ימי עבודה מיום פרסום ההודעה.