חזון הרשות

ליזום, להכין תוכניות לעידוד יזמות ופעילות לפיתוח הכלכלי והחברתי של הנגב לתאם בין משרדי

הממשלה, רשויות וגופים העושים לפיתוח הנגב, ליזום מחקרים ולספק מידע בכל הקשור ליזמות

כלכלית בנגב. השר לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל ממונה על הרשות לפיתוח הנגב

    איך אפשר לעזור לך?

    תודה על פניתכם!